Kilkanaście osób rocznie dostaje grzywnę za wyłudzenia VAT na materiały budowlane. Tylko celowe narażenie fiskusa na straty skutkuje sankcją.

VAT

Wyłudzenia zwrotu VAT za materiały budowlane

Praktyka funkcjonowania systemu zwrotu osobom fizycznym części VAT na materiały budowlane pokazuje, że jednym z najczęściej popełnianych błędów jest ujmowanie we wnioskach (VZM-1) towarów, które nie są objęte rekompensatą.

„Wypełniając wniosek swój czy znajomych uwzględniam wszystkie faktury – te pewne na 100 proc. i te, z których zaliczeniem się waham. Niech weryfikacji dokona urząd skarbowy, tym bardziej że za błędy nie ma żadnej sankcji” – napisał na forum DGP jeden z czytelników.

To mylne przekonanie, bo jednocześnie z wprowadzeniem w 2006 r. zwrotu VAT uregulowano sankcje karne skarbowe za wyłudzenia refundacji. Prawdą jest jednak, że są one egzekwowane niezwykle rzadko. Jak pokazują dane, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Finansów, organy podatkowe rocznie wszczynają do kilkudziesięciu postępowań, z czego tylko kilkanaście ma finał w sądzie (wniesienie aktu oskarżenia bądź wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności). Tylko kilka postępowań rocznie kończy się wymierzeniem mandatu przez urząd skarbowy. To niewiele, biorąc pod uwagę, że co roku wnioski o zwrot VAT składa ok. pół miliona podatników, a rocznie zwroty sięgają ponad 1 mld zł. Te statystyki mają swoje uzasadnienie. Kary wymierzane na podstawie art. 76a kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) można stosować tylko w przypadku ewidentnego i zawinionego naruszenia przepisów.

Umyślne działanie

Tomasz Bełdyga, radca prawny, dyrektor w KPMG, wyjaśnia, że przepis ten reguluje odpowiedzialność karną skarbową dla występujących o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, którzy przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu wprowadzili w błąd organ podatkowy, narażając go na nienależny zwrot wydatków.

Wszystkie wnioski o zwrot VAT weryfikują urzędnicy skarbowi

– Przez zwrot nienależny należy rozumieć sytuację, gdy sprawca powoduje swoim działaniem otrzymanie zwrotu, który mu nie przysługuje albo należy się w niższej wysokości – mówi Piotr Liss, doradca podatkowy, partner w KZWS RSM International.

Co istotne, czyn zabroniony musi być popełniony umyślnie. Jak tłumaczy Mariusz Gumola, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, oznacza to, że osobie narażającej fiskusa na nienależny zwrot trzeba przypisać zamiar popełnienia czynu zabronionego, np. świadome ujęcie we wniosku wydatków wynikających z faktur, które dokumentują transakcje fikcyjne lub podają zawyżone w stosunku do rzeczywistych kwoty wydatków.

Część ekspertów zwraca uwagę, że umyślność działania może polegać nie tylko na bezpośrednim zamiarze popełnienia czynu zabronionego.

– Również na takim działaniu, gdy podatnik przewidując możliwość dopuszczenia się czynu zabronionego na to się godzi, np. żąda zwrotu na podstawie faktur dokumentujących wydatki nieobjęte prawem do zwrotu w przekonaniu, że urząd sam je zweryfikuje – stwierdza Maciej Małanicz-Przybylski, prawnik w MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

Jak dodaje Piotr Liss, tu też mamy do czynienia z winą umyślną, ale w tzw. zamiarze ewentualnym.

Fałszywe dane

Czyn zabroniony opisany w art. 76a k.k.s. zachodzi tylko wtedy, gdy wnioskujący rzeczywiście wprowadzi organ podatkowy w błąd, czyli zrobi to skutecznie, przez co uzyska nienależny zwrot.

– Przed wypłatą środków następuje jednak kontrola złożonych wniosków, co zdecydowanie ogranicza ryzyko wprowadzenia urzędu skarbowego w błąd i narażenia na nienależny zwrot wydatków – przypomina Tomasz Bełdyga.

Jeśli więc w toku wstępnej kontroli pomyłki popełnione przez wnioskującego o rekompensatę zostaną wychwycone przez urząd skarbowy i zwrot następuje w wysokości prawidłowej, brak jest podstaw do stosowania kar z k.k.s.

Mariusz Gumola podkreśla, że wszelkie oczywiste i niezawinione pomyłki wnioskodawców powinny być ujawniane w trakcie weryfikacji wniosku, a w razie wątpliwości co do jego prawidłowości organy podatkowe mają obowiązek wydania decyzji w sprawie zwrotu.

Ponadto kary stosuje się za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie stanu rzeczywistego. Taki przypadek zachodzi, gdy wnioskujący zażądałby zwrotu wydatków, których nie poniósł, np. na podstawie sfałszowanych faktur.

– W praktyce najczęściej popełniane błędy są nieumyślne i mają charakter rachunkowy lub wynikają z błędnej klasyfikacji danego towaru – wskazuje Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Zdaniem Tomasza Bełdygi nie można mówić o podaniu danych niezgodnych z rzeczywistością, gdy podatnik jedynie popełnił błąd w ocenie prawnej poniesionych wydatków, tzn. mylnie przyjął, że dany wydatek uprawnia go do żądania zwrotu i ujął go we wniosku. Jeżeli narażenie na nienależny zwrot wynika wyłącznie z nieumyślnej pomyłki, nie ma możliwości nałożenia kary w związku z brakiem winy po stronie wnioskodawcy. Nie bez znaczenia jest także fakt, że katalog towarów, których nabycie uprawnia do wystąpienia o zwrot, jest określony w przepisach mało precyzyjnie przez co ryzyko pomyłki we wniosku o zwrot jest bardzo duże, podobnie jak liczba błędów popełniania przez wnioskodawców.

– To wymusza na organach podatkowych unikanie niekorzystnych dla wnioskodawców interpretacji przepisów k.k.s. – podsumowuje ekspert KPMG.

Urząd skarbowy za to na pewno zainteresuje się podatnikiem, który posługuje się fałszywymi bądź przerobionymi fakturami VAT albo umyślnie zawyża kwoty poniesionych wydatków w składanych fakturach i wniosku. W takim wypadku – jak dodaje Jarosław Ziobrowski – czyn wnioskodawcy może stanowić przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.

Kary grzywny

Maciej Małanicz-Przybylski wskazuje, że art. 76a kks przewiduje różnego rodzaju sankcje karne: karę pozbawienia wolności, grzywnę albo obie te kary łącznie, w zależności od wysokości kwoty nienależnego zwrotu.

– Jednak z konstrukcji tego przepisu, w zestawieniu z limitami zwrotu, wynika, że realne zagrożenie karą ograniczone jest wyłącznie do kary grzywny – mówi ekspert MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy.

Wyjaśnijmy, że aktualny, wyższy limit zwrotu VAT dotyczący budowy to 34 044 zł, a zatem jest on znacznie mniejszy od sumy 300 tys. zł (200-krotność minimalnego wynagrodzenia) wyznaczającej tzw. małą wartość uszczuplenia, która pozwala przyjąć uprzywilejowaną kwalifikację prawną czynu, zagrożoną tylko karą grzywny.


Jak rozwiązać umowę na internet

Istotną częścią umowy o świadczenie usług telefonicznych bądź internetowych są przepisy dotyczące sposobu jej wypowiedzenia przed upływem terminu, na który została zawarta.Czy mogę uchylić się od skutków umowyPodpisałem umowę na mobilny internet. Niestety w miejscowości, w której mieszkam, nie ma zasięgu. Czy mogę teraz zrezygnować z takiej umowy?Przed podpisaniem umowy na usługi internetu mobilnego powinniśmy sprawdzić, jaki jest zasięg i gdzie będziemy mogli korzystać z internetu bez problemu. W przypadku takich umów dostawca nie zobowiązuje się bowiem do zapewnienia abonentowi korzystania z usług i wykonywania połączeń z dowolnego miejsca, ale tylko na obszarze znajdującym się w jego zasięgu. Zakwestionowanie takiej umowy nie będzie też łatwe. W praktyce poza wypowiedzeniem jedyną możliwością podważenia umowy jest wykazanie, że operator, oferując usługę mobilnego internetu, wprowadził nas w błąd co do zasięgu jego sieci. W takiej sytuacji konsument mógłby uchylić się od skutków z... ...

Przekształcenie spółki: Kto nie ma racji w sprawie opodatkowania zysków zatrzymanych

Przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową zyski zatrzymane są opodatkowane jak dywidenda. I – wbrew temu, co stwierdził ostatnio fiskus – na takich samych zasadach jak ona powinny być zwalniane z podatku.PieniądzeKontrowersje wzbudza jedna z ostatnich interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB3/423-279/12-4/MF). W analizowanej sprawie podatnik – polska spółka akcyjna – jest większościowym udziałowcem w firmie A sp. z o.o. Zarówno podatnik, jak i A mają siedzibę i zarząd w Polsce oraz prowadzą tu działalność, a także są rezydentami podatkowymi.Podatnik jest wspólnikiem w A od ponad dwóch lat. Drugi wspólnik (mniejszościowy) – spółka akcyjna Z – ma udziały krócej niż dwa lata. Właściciele planują przekształcić A w spółkę komandytowo-akcyjną w taki sposób, że Z zostanie komplementariuszem, a podatnik akcjonariuszem.Na dzień przekształcenia spółka A będzie mieć niepodzielone zyski w postaci kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz niepodzielonego zysku wypracowane... ...

Czy pasierb może odziedziczyć spadek?

Nowelizacja kodeksu cywilnego w 2009 r. wprowadziła wiele zmian w kwestii postępowania spadkowego. Przede wszystkim poszerzyła katalog osób, które mogą dziedziczyć na mocy ustawy. IV Księga kodeksu cywilnego reguluje kwestie spadkowePrawo spadkowe jest uregulowane w IV Księdze kodeksu cywilnego – wyodrębniony został tutaj zamknięty katalog grup, które mogą dziedziczyć ustawowo.Uwzględnieni w testamencie Zarówno pasierb czy pasierbica – mogą być wyszczególnieni w gronie spadkobierców w testamencie. Jednakże dopiero po nowelizacji prawa cywilnego nabrali oni prawa do dziedziczenia na mocy ustawy. Należy zauważyć, że możliwość ta dotyczy tylko tych spadków, które zostały otwarte (czyli w momencie śmierci ojczyma lub macochy) po dniu 28 czerwca 2009 r., tj. po wejściu w życie ustawy.W przypadku, gdy pasierb zostaje przysposobiony, wówczas dziedziczy spadek tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego. Jeśli jednak spadkodawca nie przysposobił pasierba – także możliwe jest dziedziczeni... ...

Przekazywanie katalogów reklamowych może zostać opodatkowane

Przekazywanie ulotek, czy katalogów produktów jest wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT. Od 1 kwietnia podatników czeka jednak istotna zmiana.PodatkiFirma, przekazując nieodpłatnie towary, przy których nabyciu przysługiwało jej prawo do odliczenia, musi potraktować taką czynność jak odpłatną dostawę i odprowadzić VAT stosując właściwą dla danego przedmiotu stawkę podatku. Wyjątkiem są mi. in. drukowane materiały reklamowe i informacyjne. Oznacza to, że przedsiębiorca dokonując ich zakupu może odliczyć VAT z faktury zakupu. Natomiast na etapie przekazania nie pojawia się konieczność ich opodatkowania. Ale uwaga: tak będzie tylko do kwietnia.Ważne zmiany na wiosnęOd 1 kwietnia zniknie z ustawy o VAT pojęcie „drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych”. Nie musi to być jednak równoznaczne z koniecznością opodatkowania VAT-em np. rozdawanych ulotek, broszur informacyjnych czy katalogów. Jeśli materiały będą spełniały definicję prezentów o małej wartości, można skorzystać ... ...

Prezes Włoch: Grecy odpowiedzialni za oszustwa,nepotyzm

Uzasadniając surowe traktowanie Greków, premier Włoch Mario Monti przypomniał w środę, że są oni odpowiedzialni m.in. za nepotyzm, unikanie płacenia podatków i oszustwa w przetargach. Chwalił rosnącą w UE dyscyplinę jako nowy niemiecki produkt eksportowy.Premier Włoch Mario Monti"Ta surowość, z którą dziś jest traktowana Grecja, jest być może przesadna, ale nie zapominajmy - a mówię to skromnie jako zewnętrzny obserwator - że to Grecja stworzyła doskonały katalog najgorszych praktyk" - powiedział Mario Monti w Strasburgu podczas debaty z eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim.Wśród tych praktyk wymienił nepotyzm, unikanie płacenia podatków, oszustwa w przetargach i zamówieniach publicznych, a także brak konkurencyjności i oszustwa statystyczne.Monti odnosił sie do krytycznych głosów w debacie w PE na temat reform i środków oszczędnościowych w Grecji, w tym redukcji pensji i emerytur, wymuszanych przez strefę euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w zamian za pomoc finansową. Z p... ...

Wiadomości

Brytyjska Izba Gmin niemal jednogłośnie za reformą energetyki

Aż 396 członków Izby Gmin zagłosowało za przyjęciem rządowego projektu reformy brytyjskiego sektora energetycznego. Przeciw było zaledwie ośmiu. Przedstawiciele opozycji liczyli na znacznie mniej jednostronny wynik głosowania.

Duże koszty eksploatacji mogą utrudnić rozwój polskiego sektora łupkowego

Dziennik Gazeta Prawna zebrał opinie kilkunastu zagranicznych ekspertów, którzy ocenili perspektywę wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W ich opinii dużo bardziej niepokojące od przeciągających się prac legislacyjnych są duże koszty wydobycia polskiego surowca.

KOV produkuje na Ukrainie już ponad 560 tys. m sześc. gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures podłączył do urządzeń wydobywczych odwiert Makiejewskoje-16 zwiększając dzienną produkcję gazu do ponad 560 tys. m sześc. To kolejny rekord, jaki Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym KOV ma 70 proc. udziałów przekracza już 800 tys. m sześc. dziennie.

Ceny ropy w Nowym Jorku odbijają po najmocniejszym od XII spadku zapasów surowca

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
5+5=?


Informacje o plikach "cookies"