Koniec ze słupami w przetargach Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Taki jest cel podpisanych w piątek zarządzeń jej prezesa

Grunt

Przetarg ograniczony

To efekt ustaleń z 11 stycznia 2013 r., jakie poczynili minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba oraz prezes ANR Leszek Świętochowski z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Podstawione osoby

Do spotkania doprowadziła trwająca od 5 grudnia ostra akcja protestacyjna tamtejszych rolników.

– Główną przyczyną protestu były przypadki nabywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie przetargu ograniczonego przez osoby podstawione (tzw. słupy), które spełniały wszystkie przesłanki niezbędne do uczestniczenia w przetargu ograniczonym, lecz w gruncie rzeczy czyniły to z zamiarem wniesienia nabytych nieruchomości do spółki lub ich przekazania czy też sprzedaży na rzecz osób trzecich, np. cudzoziemców – potwierdza Dariusz Mamiński z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ten sposób omijane było ograniczanie w nabywaniu nieruchomości rolnych, wprowadzone ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Zgodnie z nią nabycie ziemi przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które wydawane jest na jego wniosek w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej.

W przypadku nieruchomości rolnych ważne jest, by sprzeciwu nie wniósł minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Sposób na zarobek

Prawnicy podkreślają, że wniesienie gruntu aportem do spółki rzeczywiście mogło być furtką do ominięcia restrykcji.

– Spółki mogą zostać uznane za cudzoziemca, ale procedura ich uznawania jest bardzo trudna do przeprowadzenia, bo zależna m.in. od struktury kapitału czy położenia siedziby. Tym samym aport do spółki umożliwia dość łatwe obejście postanowień ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – przyznaje Błażej Wierzbowski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Rolnego, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

– Za cudzoziemców uznaje się m.in. osobę fizyczną bez obywatelstwa polskiego, spółkę z siedzibą za granicą, jak również kontrolowaną spółkę polską, w której cudzoziemcy dysponują powyżej 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, albo mają pozycję dominującą – wyjaśnia Renata Robaszewska, radca prawny, współwłaściciel kancelarii Robaszewska & Płoszka.

– Tak zdefiniowany cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia nie tylko na nabycie nieruchomości, ale i na nabycie udziałów w spółce, która jest właścicielem takiej nieruchomości – przypomina prawniczka.

– O promesę takiej zgody powinno się wystąpić również w przypadku, gdy nieruchomość ma być wniesiona do nowo zakładanej spółki kontrolowanej – mówi Robaszewska.

I podkreśla, że jeśli spółka nie jest kontrolowana przez cudzoziemca, nie ma konieczności uzyskania takiej zgody.

– Co więcej, omawiany zakaz obowiązuje do 1 maja 2016 r. Potem rynek będzie uwolniony dla obywateli i spółek unijnych. Należy więc przypuszczać, że podmioty finansujące takie transakcje i zapewniające środki słupom nabędą te nieruchomości po okresie karencji – dodaje mecenas Robaszewska.

Jej zdaniem agencja, jeśli zdoła wykazać, że w danej sprawie doszło do obejścia prawa, może żądać unieważnienia umowy.

– Ogólne przepisy prawa pozwalają na uznanie umowy za nieważną, jeżeli okaże się, że była ona sprzeczna z ustawą, miała na celu jej obejście lub była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W konkretnych okolicznościach może się też zdarzyć, że czynność będzie zakwalifikowana jako przestępstwo. Ponadto słup naraża się na sankcje fiskusa, który może zażądać udowodnienia źródła pochodzenia środków na zakup nieruchomości – akcentuje ekspertka.

Nowe zasady

Opisane konsekwencje wydają się jednak niewystarczające. Jak bowiem wskazują organizacje zrzeszające rolników, proceder doprowadził już do przejścia znacznej ilości terenów w ręce zagranicznych podmiotów. Z ich wyliczeń wynika, że problem może dotyczyć nawet 80 proc. ziemi sprzedawanej przez ANR na Pomorzu Zachodnim i 50 proc. w warmińsko-mazurskim.

„Nieprawidłowości te (...) spowodowały do tej pory utratę około 1 miliona hektarów ziemi rolnej przejętej przez obcy kapitał” – podaje Danuta Pilarska, prezes Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu „Serce Ekoziemi” na internetowej stronie związku.

Zdaniem ANR te wartości są jednak zdecydowanie przesadzone. Mimo to Ministerstwo Rolnictwa wraz z agencją wypracowało nowe zasady sprzedaży gruntów rolnych.

– Problem słupów nie jest wydumany. To realny problem, który chcemy skutecznie rozwiązać – podkreślał minister Kalemba w trakcie spotkania z rolnikami.

Podczas niego ustalono, że agencja będzie uprawniona do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, jeśli wystąpią uzasadnione wątpliwości odnośnie do osób mających w nim uczestniczyć. Dokonać tego będzie mogła na wniosek upoważnionego członka komisji przetargowej albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej. Takie zapisy znalazły się w najświeższych zarządzeniach prezesa ANR. Rozszerzeniu uległ także katalog sytuacji, w których agencja może wykonać prawo odkupu. Chodzi o przypadki, gdy:

● nabyta nieruchomość wykorzystywana jest w innym celu niż prowadzenie działalności rolniczej,

● prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

Przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych, w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, stosowane będą zabezpieczenia jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco.

– Dzięki tym zapisom rolnik kupujący ziemię sam sobie poradzi z zabezpieczeniem. Do tej pory musiał korzystać z poręczyciela zewnętrznego albo mieć inny majątek, którym mógł zabezpieczyć transakcję. Jest to zdecydowane ułatwienie dla mniej zamożnych rolników – wyjaśnia Jacek Malicki, p.o. dyrektor ANR w Szczecinie.

Na wniosek Izby Rolniczej będzie mógł też zostać rozszerzony skład komisji przetargowej o osoby przez nią wskazane, nie więcej jednak niż o 50 proc. składu komisji.

– To pozwoli rolnikom, którzy dobrze znają lokalne środowisko, eliminować z przetargów osoby nieuprawnione, czyli słupy – wyjaśnia dyrektor Malicki.

Potrzebna nowela

Podpisane na podstawie tych uzgodnień zarządzenie prezesa ANR zawiera również obostrzenia finansowe, jakie mają znaleźć się w umowach. Za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat zobowiązania do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie nabytym z zasobu, niepoinformowanie o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości oraz ustanowienie na niej hipoteki bez zgody ANR wprowadzono sankcje finansowe w wysokości 40 proc. ceny sprzedaży danego gruntu. Zdaniem prawników zaostrzenie zapisów może doprowadzić do zahamowania obrotu ziemią rolną przez ANR.

– Trudno też jednoznacznie przesądzić, czy wyrówna ono szanse drobniejszych rolników oraz wyeliminuje słupy. Z pewnością usztywni sposób działania komisji przetargowych. Konieczne są tu jednak kompleksowe zmiany prawne. Zarządzenie prezesa ANR może mieć bowiem znaczenie jedynie porządkujące. Będzie ono wiążące w stosunkach wewnętrznych ANR, nie może natomiast nakładać żadnych obowiązków na osoby spoza tych struktur – wskazuje mec. Robaszewska.

Jak ustaliliśmy, w Ministerstwie Rolnictwa trwają prace nad projektem zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Również sejmowa opozycja zapowiedziała w piątek własne propozycje nowelizacji.


Co to są grzejniki?

Grzejniki często nazywane są przez nas kaloryferami, możemy je podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszą grupę stanowią grzejniki typu woda-powietrze, drugą natomiast grzejniki typu para-powietrze. Grzejniki stanowią element składowy układów centralnego ogrzewania i są powszechnie wykorzystywane do ogrzewania wszelkiego rodzaju pomieszczeń, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsiębiorstwach, czy fabrykach.Znane wszystkim grzejniki żebrowe są obecnie wykorzystywane bardzo rzadko, zostały one zastąpione przez grzejniki mające postać płyt stalowych, które nazywane są grzejnikami płytowymi. Grzejniki płytowe charakteryzują się dużo lepszą wydajnością niż grzejniki żebrowe, a według niektórych również zdecydowanie lepszym wyglądem, co jakby nie patrzeć również ma znaczenie.Grzejniki, czyli innymi słowy wymienniki ciepła, generują ciepło w wyniku przepływu przez nie gorącej pary lub cieczy, którą jest woda.Istnieją dwa sposoby ogrzewania wody zasilającej grzejniki, pierwszy... ...

Zamierzasz bogacić się na odpadach, uważaj na plan

Starosta nie wyda firmie zezwolenia na gospodarkę odpadami na terenie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, jeśli miejscowy plan zagospodarowania zabrania tam świadczenia usług uciążliwych dla otoczenia – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Z takim werdyktem spotkał się właściciel przedsiębiorstwa usługowo-handlowego, który starał się o zmianę dotychczasowego pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Jego wolą było aby posiadane pozwolenie rozszerzyć o działalność wytwarzania odpadów metodą odsiewania oraz powiększyć katalog odpadów przewidzianych do zbierania, transportu i odzysku. W tym celu na działce, gdzie miała ruszyć nowa działalność usługową dokonał sporych nakładów finansowych aby zmodernizować zakład. ...

ACTA wymaga ratyfikacji PE, europosłowie mają wątpliwości

By wejść w życie, międzynarodowa umowa o ściganiu piractwa m.in. w sieci (ACTA) musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. Tymczasem w PE nie brakuje głosów krytycznych: przeciwko są Zieloni, a także część polskich eurodeputowanych.ACTA (Anti-counterfeiting trade agreement) to międzynarodowy układ, do którego w czwartek ma przystąpić UE.Nazwę ACTA można tłumaczyć jako "porozumienie przeciw obrotowi podróbkami", dotyczy jednak ochrony własności intelektualnej w ogóle, również w internecie, i ma karać m.in. za nielegalne dzielenie się plikami. Zdaniem obrońców swobód w internecie, może prowadzić to blokowania różnych treści i cenzury w imię walki z piractwem."Kraje członkowskie w najbliższych dniach mają zamiar podpisać porozumienie, ale żeby weszło ono w życie, musi przejść przez PE jako umowa handlowa (ratyfikacja umowy - PAP). To jest spodziewane w maju lub czerwcu" - powiedział pytany przez PAP podczas codziennej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE ds. handlu John Clancy... ...

Charakterystyka grzejników żeliwnych

Grzejniki żeliwne ze względu na duży przekrój wewnętrzny posiadają bardzo małe opory, które pozwalają na grawitacyjny przepływ wody. Dzięki temu instalacje grzewcze, w których użyte zostały grzejniki żeliwne nie wymagają pompy. Woda przepływa pod wpływem różnicy ciężarów, gdyż jej ogrzane cząsteczki są lżejsze od cząsteczek wody zimnej, innymi słowy wewnątrz grzejników żeliwnych zachodzi zjawisko konwekcji.Ponieważ żeliwo jest materiałem bardzo ciężkim jego ogrzewanie stanowi długi proces, co niestety stanowi wadę, i trochę utrudnia stosowanie termostatów, gdyż reakcja na konieczność zmiany temperatury nie jest natychmiastowa. Warto jednak wspomnieć, że po nagrzaniu żeliwa jego temperatura utrzymuje się znacznie dłużej, niż w przypadku chociażby grzejników aluminiowych.Grzejniki żeliwne zazwyczaj pracują w temperaturze nie wyższej niż 95°. Ich zastosowanie we współczesnym budownictwie jest trochę ograniczone, ponieważ coraz częściej stosowane są lekkie konstrukcje budynków, które ni... ...

Przekształcenie spółki: Kto nie ma racji w sprawie opodatkowania zysków zatrzymanych

Przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową zyski zatrzymane są opodatkowane jak dywidenda. I – wbrew temu, co stwierdził ostatnio fiskus – na takich samych zasadach jak ona powinny być zwalniane z podatku.PieniądzeKontrowersje wzbudza jedna z ostatnich interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB3/423-279/12-4/MF). W analizowanej sprawie podatnik – polska spółka akcyjna – jest większościowym udziałowcem w firmie A sp. z o.o. Zarówno podatnik, jak i A mają siedzibę i zarząd w Polsce oraz prowadzą tu działalność, a także są rezydentami podatkowymi.Podatnik jest wspólnikiem w A od ponad dwóch lat. Drugi wspólnik (mniejszościowy) – spółka akcyjna Z – ma udziały krócej niż dwa lata. Właściciele planują przekształcić A w spółkę komandytowo-akcyjną w taki sposób, że Z zostanie komplementariuszem, a podatnik akcjonariuszem.Na dzień przekształcenia spółka A będzie mieć niepodzielone zyski w postaci kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz niepodzielonego zysku wypracowane... ...

Wiadomości

Brytyjska Izba Gmin niemal jednogłośnie za reformą energetyki

Aż 396 członków Izby Gmin zagłosowało za przyjęciem rządowego projektu reformy brytyjskiego sektora energetycznego. Przeciw było zaledwie ośmiu. Przedstawiciele opozycji liczyli na znacznie mniej jednostronny wynik głosowania.

Duże koszty eksploatacji mogą utrudnić rozwój polskiego sektora łupkowego

Dziennik Gazeta Prawna zebrał opinie kilkunastu zagranicznych ekspertów, którzy ocenili perspektywę wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W ich opinii dużo bardziej niepokojące od przeciągających się prac legislacyjnych są duże koszty wydobycia polskiego surowca.

KOV produkuje na Ukrainie już ponad 560 tys. m sześc. gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures podłączył do urządzeń wydobywczych odwiert Makiejewskoje-16 zwiększając dzienną produkcję gazu do ponad 560 tys. m sześc. To kolejny rekord, jaki Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym KOV ma 70 proc. udziałów przekracza już 800 tys. m sześc. dziennie.

Ceny ropy w Nowym Jorku odbijają po najmocniejszym od XII spadku zapasów surowca

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
5+6=?


Informacje o plikach "cookies"