Od 17 stycznia 2013 r. zarówno wniosek o paszport, jak i paszport tymczasowy można składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, a nie jak to było dotychczas – w miejscu zameldowania. To duże ułatwienie i warto z niego skorzystać, jeśli nie mamy jeszcze paszportu. Jakie dokumenty trzeba złożyć i ile należy zapłacić za uzyskanie tego dokumentu?

Paszport

Odpowiednie dokumenty

Z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:

• wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;

• jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii;

• dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;

• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;

• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, należy także okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego - ważny dowód osobisty.

Opłatę podniesioną o 200 proc. ceny wydawanego paszportu pobiera się w przypadku, gdy poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

• wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;

• wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Dokument paszportowy odbiera się także osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

Wymiana paszportu na nowy

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania:

- imienia, - nazwiska, - daty i miejsca urodzenia,- płci, - numeru PESEL

Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy powinna wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska.

Pamiętajmy, że po upływie 60 dni od dnia wystąpienia powyższych zdarzeń dokument traci ważność.

Opłaty

Za wydanie paszportu trzeba ponieść odpowiednią opłatę.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł

Przyjęte stawki opłat:

• 140 zł – za paszport ważny 10 lat,

• 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 proc. ulgi):

- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,- kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,- uczniom od 13 roku życia i studentom

Osoby małoletnie

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

• 30 zł – za paszport, wydany małoletnim: • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,• realizującym obowiązek szkolny.

Częściowo obniżona opłata

• zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,• zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,• braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o okres pozostający do upływu terminu ważności dokumentu.

Kto nie zapłaci za paszport

Warto pamiętać, że nie pobiera się opłaty paszportowej od:

• osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,

• osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

• osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

• żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Paszport jest ważny: 10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 roku życia5 lat dla dzieci do 13 roku życia

Szczegółowe informacje dostępne na stronie msw.gov.pl


Grzejniki płytowe

Grzejniki płytowe są najpopularniejszymi, a tym samym najczęściej sprzedawanymi grzejnikami w Polsce, przyczynia się do tego zarówno ich wysoka użyteczność jak i aspekty wizualne, które odpowiadają gustom wielu konsumentów. Grzejniki płytowe nadają się idealnie do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania, zarówno nisko jak i wysokotemperaturowych. Grzejniki płytowe emitują ciepło w wyniku procesów konwekcji i promieniowania, mają małą pojemność, która umożliwia im bardzo szybkie nagrzewanie. Producenci grzejników płytowych oferują pełną gamę rozmiarów, która pozwala na wybór grzejnika adekwatnego do potrzeb.Grzejniki płytowe wykonywane są z walcowanej blachy niskowęglowej, do produkcji elementów konwekcyjnych wykorzystywana jest blacha cieńsza, a do płyt grzewczych grubsza. Płyty, z których wykonywane są grzejniki są odpowiednio gruntowane a następnie pokrywane lakierem, który zabezpiecza je przed korozją, a także sprawia, że grzejniki płytowe mają gładką i jednolitą powierzchn... ...

Trudna droga do pracy starszych osób

Najdłużej pracy szukają osoby które ukończyły 55. rok życia. Najkrócej zaś dwudziestokilkulatkowie – wynika z analizy przygotowanej przez agencję zatrudnienia Work Service.Starszym osobom znalezienie pracy często zajmuje rok, a czasem nawet dłużej. Młodzi ludzie poświęcają na to około 30 dni.Co ciekawe – w ciągu ostatniego miesiąca o połowę więcej poszukujących znalazło pracę w małych miastach i na wsi niż w dużych aglomeracjach. Jest to z jednej strony efekt popytu na pracowników sezonowych, np. w sadownictwie czy żniwach, z drugiej zaś niższych oczekiwań płacowych, jakie mają ludzie na prowincji. Poza tym to właśnie na obszary wiejskie trafia coraz więcej pieniędzy ze środków unijnych przeznaczone na tworzenie nowych firm.W dalszym ciągu podstawowym źródłem informacji o potencjalnych wakatach są znajomi. Takie źródło informacji o rynku pracy wskazało aż 41 procent badanych. Drugim ważnym medium jest internet, gdzie ofert pracy szukało 23 procent osób. Tylko 8 procent przyznało, że... ...

Rozpoczęto starania o beatyfikację byłego premiera Włoch Aldo Moro

Diecezja rzymska poparła starania o beatyfikację byłego premiera Włoch Aldo Moro, zamordowanego w 1978 roku przez Czerwone Brygady. Papieski wikariusz kardynał Agostino Vallini zaaprobował wybór postulatora, który będzie gromadził niezbędną dokumentację.Dziennik "Corriere della Sera" podał w poniedziałek, że decyzja kardynała Valliniego to początek procedury, poprzedzającej zgodnie z wymogami prawa kanonicznego otwarcie procesu beatyfikacyjnego.Papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej poparł kandydaturę księdza Nicoli Giampaolo na postulatora przyszłego procesu, wskazaną przez fundację, zajmującą się badaniem dorobku i życia Moro. Fundacja ta rozpoczęła już wcześniej zbieranie podpisów poparcia dla inicjatywy krzewienia "opinii świętości" chadeckiego polityka, porwanego i zabitego przez lewackich terrorystów.Obecnie postulator będzie mógł zebrać wszystkie materiały potrzebne do złożenia wniosku o otwarcie procesu beatyfikacyjnego. Według największej włoskiej gazety jest świadectwo ... ...

Użytkowanie wieczyste: Gmina się odwołuje, obywatel za to płaci

Do końca roku gminy mają prawo podnieść wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Użytkownicy wieczyści twierdzą, że procedura ich kwestionowania jest niesprawiedliwa i faworyzuje właściciela gruntuAktualizacja przez gminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego wzbudza wiele emocji.– Z uwagi na fakt, że wartość nieruchomości systematycznie rośnie, gminy, korzystając z przysługującego im uprawnienia, wypowiadają wysokość dotychczasowych opłat i proponują wyższe – potwierdza Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr. Prawnicy wskazują, że w tych postępowaniach jest rzeczywiście wiele zawiłości.Użytkownik zawsze ponosi kosztyGminy, chcąc wypowiedzieć na przyszły rok wysokość dotychczasowej opłaty, muszą tego dokonać do 31 grudnia, przesyłając użytkownikom odpowiednie pismo. W wypowiedzeniu muszą określić sposób obliczenia nowej opłaty oraz podać informację o aktualnej wartości nieruchomości. Nowa wysokość wchodzi w życie począwszy od 1 stycznia roku następnego.– Wieczysty uż... ...

Putin ubolewa z powodu zaostrzenia sankcji UE wobec Białorusi

Premier Władimir Putin, który po niedzielnych wyborach prezydenckich w Rosji zamierza wrócić na Kreml, wyraził w środę ubolewanie z powodu zaostrzenia przez Unię Europejską sankcji wobec Białorusi.Władimir Putin"Wszelkie sankcje są na ogół co najmniej nieefektywne" - oświadczył Putin w Moskwie na spotkaniu z aktywistami Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego (OFN), stanowiącego jego zaplecze w kampanii wyborczej, a także członkami swoich regionalnych sztabów wyborczych, politologami i publicystami.Szef rządu Federacji Rosyjskiej dodał, że jest to element "presji siłowej". "W stosunkach międzynarodowych należy unikać elementów o charakterze siłowym; trzeba przywracać skuteczność prawa międzynarodowego i powrócić do jego fundamentalnych zasad" - oznajmił.Putin wyraził wątpliwość, by posunięcie Brukseli było wymierzone w Unię Celną, którą Białoruś powołała do życia z Rosją i Kazachstanem. Według niego jest to krok wynikający wyłącznie ze "wzajemnych stosunków politycznych" między Mińskiem... ...

Wiadomości

Brytyjska Izba Gmin niemal jednogłośnie za reformą energetyki

Aż 396 członków Izby Gmin zagłosowało za przyjęciem rządowego projektu reformy brytyjskiego sektora energetycznego. Przeciw było zaledwie ośmiu. Przedstawiciele opozycji liczyli na znacznie mniej jednostronny wynik głosowania.

Duże koszty eksploatacji mogą utrudnić rozwój polskiego sektora łupkowego

Dziennik Gazeta Prawna zebrał opinie kilkunastu zagranicznych ekspertów, którzy ocenili perspektywę wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W ich opinii dużo bardziej niepokojące od przeciągających się prac legislacyjnych są duże koszty wydobycia polskiego surowca.

KOV produkuje na Ukrainie już ponad 560 tys. m sześc. gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures podłączył do urządzeń wydobywczych odwiert Makiejewskoje-16 zwiększając dzienną produkcję gazu do ponad 560 tys. m sześc. To kolejny rekord, jaki Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym KOV ma 70 proc. udziałów przekracza już 800 tys. m sześc. dziennie.

Ceny ropy w Nowym Jorku odbijają po najmocniejszym od XII spadku zapasów surowca

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
2+7=?


Informacje o plikach "cookies"